• แปลเอกสารงานวิจัยด่วน 6 หน้าตอนเที่ยงคืนได้งานตอน 10 โมงเช้า สุดยอดมากครับ

  คุณบดินทร์


  ล่ามภาษาอังกฤษที่ใช้บริการเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ทีมงานทุกคนประทับใจมากเลย

  คุณสุจิตรา


  บทความที่เขียนนำไปทำอันดับได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ^^

  คุณ Harry


  เจ้านายที่เป็นชาวญี่ปุ่นชมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะ ท่านไม่คิดว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สละสลวยขนาดนี้

  คุณศรีเรือน


  这家服务态度很好 很有耐心, 顾客有问题都很有耐心地把问题解决好,以后还会再来!!

  路克

ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่เราบริการแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอื่น ๆ ครอบคลุมกว่า 30 ภาษาทั่วโลก ทีมงานนักภาษาศาสตร์ นักแปลและล่ามของเราได้รับการรับรองจากกระทรวงยุติธรรม (ผู้เชี่ยวชาญศาลกระทรวงยุติธรรมภาษาไทย <> อังกฤษ และ ผู้เชี่ยวชาญศาลกระทรวงยุติธรรมภาษาไทย <> จีน) ซึ่งสามารถลงนามรับรองเอกสารเพื่อนำเอกสารนั้นไปใช้ในชั้นศาล หรือยื่นเรื่องกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ นอกจากนี้แล้ว ทีมงานนักแปลเอกสารภาษาไทยของเรามีประสบการณ์และความชำชาญงานแปลเอกสารเฉพาะด้านในหลากหลายสาขาวิชา ดังต่อไปนี้

 

แปลเอกสารภาษาไทย Untitled– แปลเอกสารราชการ เช่น  สูติบัตร มรณบัตร หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุลบัตรประจำตัวประชาชน คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชนต่ออายุบัตรหรือทำบัตรใหม่ ทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนหย่า ใบสำคัญการหย่า ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม หนังสือรับรอง (ความเป็นบุคคลเดียวกัน) หนังสือรับรอง (สถานที่เกิด) หนังสือรับรอง (ความเป็นโสด) หนังสือรับรอง (ความเป็นโสดจากการหย่า) หนังสือรับรอง (การปกครองบุตร) หนังสือมอบอำนาจ ใบแจ้งความ ใบส.ด. 43 ใบขับขี่ ใบขับขี่รถยนต์ สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น หนังสือบริคณฑ์สนธิ แบบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)  แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์ ใบอนุญาตก่อสร้าง แบบฟอร์มภาษีต่าง ๆ หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร ใบแสดงผลการศึกษา เป็นต้น

 

– แปลเอกสารกฎหมาย เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สัญญาจะซื้อจะขายและวางเงินมัดจำ สัญญาซื้อขายลดตั๋วเงิน สัญญาซื้อขายรถยนต์ สัญญาเช่าที่ดิน สัญญาเช่าที่ดินระยะยาว สัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สัญญาเช่าบ้าน สัญญาเช่าบ้านหรืออาคาร สัญญาเช่าพื้นที่อาคาร สัญญาเช่าตึกแถว สัญญาเช่ารถยนต์ สัญญาเช่าซื้อ สัญญากู้ยืมเงิน สัญญาจ้างพนักงานทดลองงาน สัญญาจ้างพนักงานประจำ สัญญาจ้างและกำหนดสภาพจ้าง สัญญาค้ำประกัน สัญญาค้ำประกันเงินกู้ สัญญาค้ำประกันการแลกเช็ค สัญญาค้ำประกันบุคคลเข้าทำงาน สัญญาค้ำประกันการทำงานของลูกจ้าง สัญญาค้ำประกันจะซื้อจะขายหรือวางมัดจำ หนังสือมอบอำนาจ สัญญาจ้างสร้างบ้านพร้อมสิ่งปลูกสร้าง สัญญาจ้าง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง สัญญาจ้างเหมาก่อสร้างอาคาร สัญญาว่าจ้างก่อสร้างอาคาร สัญญาจ้างขนส่ง หนังสือให้ชำระหนี้ สัญญาประนีประนอมยอมความ สัญญาโอนหุ้น หนังสือบอกเลิกสัญญา หนังสือรับสภาพหนี้ หนังสือยินยอมคู่สมรส และเอกสารสัญญาอื่น ๆ

 

– แปลเอกสารประเภทอื่น เช่น วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ การแพทย์  เว็บไซต์ นิยาย วรรณกรรม บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์ ประวัติส่วนบุคคล ใบปลิว  จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจ เอกสารการจดทะเบียนการค้า รายงานการประชุม รายงานประจำปี งบดุล งบการเงิน งบกำไรขาดทุน จดหมายส่วนตัว และอื่น ๆ

 

ในการรับการประเมินราคาการแปลเอกสาร ลูกค้าต้องทำการส่งไฟล์ข้อมูลที่ต้องการให้ดำเนินการแปล ค่าบริการจะคิดคำนวณเป็นกรณี โดยจะขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเอกสารที่จะให้แปล ความรวดเร็วของงานที่ลูกค้าต้องการ รวมไปถึงยอดรวมของงานทั้งหมด รายละเอียดเพิ่มเติมอื่น ๆ โปรดดูที่ อัตราค่าบริการ