• แปลเอกสารงานวิจัยด่วน 6 หน้าตอนเที่ยงคืนได้งานตอน 10 โมงเช้า สุดยอดมากครับ

  คุณบดินทร์


  ล่ามภาษาอังกฤษที่ใช้บริการเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ทีมงานทุกคนประทับใจมากเลย

  คุณสุจิตรา


  บทความที่เขียนนำไปทำอันดับได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ^^

  คุณ Harry


  เจ้านายที่เป็นชาวญี่ปุ่นชมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะ ท่านไม่คิดว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สละสลวยขนาดนี้

  คุณศรีเรือน


  这家服务态度很好 很有耐心, 顾客有问题都很有耐心地把问题解决好,以后还会再来!!

  路克

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการต่าง ๆ ของ ศูนย์แปลภาษาเทลมีทรานสเลชั่น (ผู้ให้บริการ) กับลูกค้า (ผู้ใช้บริการ) เงื่อนไขในการใช้บริการต่าง ๆ ในแต่ละข้อนั้น ลูกค้าจำเป็นจะต้องอ่านและทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อผลประโยชน์ของตัวลูกค้าเอง ศูนย์แปลภาษาเทลมีทรานสเลชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ในอนาคตได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อตกลงในการใช้บริการ

1. สอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนการตัดสินใจที่จะใช้บริการแปลภาษา แปลเอกสาร จัดส่งบุคลากรล่าม จัดประชุมและสัมมนาหลายภาษา จัดหาครูผู้สอนภาษา ทนายผู้ทำคำรับรองเอกสาร และบริการอื่น ๆ

2. หากต้องการที่จะให้เรารับรองเอกสารการแปลถูกต้อง และ/หรือ ออกใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทราบก่อนดำเนินการใช้บริการ

3. สำหรับลูกค้าที่มีความประสงค์จะใช้บริการแปลเอกสาร ลูกค้าจะต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการแปลเอกสารจากภาษาอะไรเป็นภาษาอะไร อาทิเช่น ต้องการใช้บริการแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย แปลเอกสารภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เป็นต้น

4. ลูกค้าจะส่งต้นฉบับเอกสารที่ต้องการแปลทั้งหมดให้แก่ทางเรา เพื่อทำการประเมินระยะเวลาในการดำเนินงานแปลภาษาและอัตราค่าบริการ

5. เกณฑ์การประเมินราคาเหมาสำหรับงานแปลเอกสารจะต้องมีไม่ต่ำกว่า 50 หน้า และลูกค้าจะต้องส่งงานทั้งหมดให้แก่ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่นทั้งเพื่อทำการประเมินราคา ลูกค้าไม่สามารถแบ่งทยอยส่งได้ มิฉะนั้นจะไม่ถือว่าเป็นงานในราคาเหมา

6. เกณฑ์การประเมินราคาเหมาสำหรับงานล่ามแปลภาษาจะต้องมีการใช้บริการล่ามแปลภาษาไม่ต่ำกว่า 20 วันติดต่อกัน (ยกเว้นในกรณีวันหยุดราชการ วันหยุดเสาร์อาทิตย์ หรือวันหยุดตามแต่ที่ตกลงกันไว้) รวมถึงลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางเราทราบถึงจำนวนและวันเวลาที่แน่นอนในการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามแปลภาษา

7. เกณฑ์การประเมินราคาสำหรับการรับรองโดยผู้เชี่ยวชาญศาลกระทรวงยุติธรรมจะประเมินราคาโดยนับตามลายเซ็น ไม่สามารถประเมินราคาเป็นราคาเหมาได้แม้จะมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 50 หน้าก็ตาม

8. กรณีบุคลากรล่ามทำงานล่วงเวลาจากเดิมที่ตกลงกันไว้ คิดค่าล่วงเวลาชั่วโมงละ 600 บาท (หกร้อยบาทถ้วน) หรือแล้วแต่ตกลงตามสัญญาว่าจ้าง และ/หรือ ใบเสนอราคาที่เสนอแก่ผู้ใช้บริการ

9. ในกรณีบุคคลากรล่ามเกิดบาดเจ็บหรือเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ ค่ารักษาพยาบาล การจ่ายเงินชดเชยและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

10. หากค่าบริการมีจำนวนไม่เกิน 3,500 บาท (สามพันบาทถ้วน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าบริการเต็มจำนวนทั้งหมด

11. หากค่าบริการมียอดเกินจำนวน 3,501 บาท (สามพันหนึ่งบาท) ลูกค้าจะต้องวางมัดจำไว้ครึ่งหนึ่ง (50%) เพื่อยืนยันการใช้บริการ

12. กรณีที่ลูกค้าเลือกชำระค่าบริการเต็มจำนวนเงินก่อนเริ่มงานโดยไม่วางมัดจำ เราจะทำการลดราคาให้ลูกค้า 5% จากจำนวนยอดค่าบริการทั้งหมด (สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มียอดค่าบริการเกิน 3,500 บาทขึ้นไป และสิทธิ์นี้จะใช้ไม่ได้กับกรณีงานด่วน)

13. ศูนย์แปลภาษาเทลมีทรานสเลชั่นจะนับวันเริ่มต้นการให้บริการ หลังจากที่ได้รับชำระเงินมัดจำหรือชำระเงินค่าบริการนั้น ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

14. ศูนย์แปลภาษาเทลมีทรานสเลชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดหรือเต็มจำนวนให้แก่ลูกค้าที่ต้องการยกเลิกการใช้บริการ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับความผิดพลาดในการให้บริการของเรา

15. กรณีที่มีการวางเงินมัดจำเพื่อยืนยันในการใช้บริการ เมื่อครบกำหนดระยะเวลาส่งงานแปลภาษาหรืองานบริการอื่น ๆ ศูนย์แปลภาษาเทลมีทรานสเลชั่นจะส่งงานให้แก่ลูกค้าครึ่งหนึ่ง หลังจากที่ได้รับการชำระค่าบริการทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราจะดำเนินการจัดส่งงานทั้งหมดให้แก่ลูกค้าภายในทันที

16. หากมีข้อผิดพลาดในงานแปลเอกสารหรืองานบริการอื่นใด อันเกิดมาจากความผิดพลาดของทางศูนย์แปลภาษาเทลมีทรานสเลชั่น ทางเรายินดีรับผิดชอบแก้ไขให้ทุกประการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

17. ศูนย์แปลภาษาเทลมีทรานสเลชั่นขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงเอกสารต่าง ๆ ที่ผิดแปลกไปจากเอกสารต้นฉบับเดิมที่ได้รับจากลูกค้า หากลูกค้ามีความประสงค์ที่จะให้ดำเนินการดังกล่าว จะต้องเสียค่าบริการนั้น ๆ เพิ่มเติม

18. หากลูกค้าตัดสินใจที่จะใช้บริการโดยการชำระเงินค่าบริการ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนครึ่งหนึ่งเพื่อยืนยันการใช้บริการ ศูนย์แปลภาษาเทลมีทรานสเลชั่นถือว่าลูกค้าได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับข้อตกลงดังที่กล่าวมาข้างต้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว