• แปลเอกสารงานวิจัยด่วน 6 หน้าตอนเที่ยงคืนได้งานตอน 10 โมงเช้า สุดยอดมากครับ

  คุณบดินทร์


  ล่ามภาษาอังกฤษที่ใช้บริการเก่งมาก ๆ เลยค่ะ ทีมงานทุกคนประทับใจมากเลย

  คุณสุจิตรา


  บทความที่เขียนนำไปทำอันดับได้ดีเลยทีเดียวนะครับ ^^

  คุณ Harry


  เจ้านายที่เป็นชาวญี่ปุ่นชมงานแปลภาษาญี่ปุ่นมากเลยค่ะ ท่านไม่คิดว่าจะใช้ภาษาญี่ปุ่นได้สละสลวยขนาดนี้

  คุณศรีเรือน


  这家服务态度很好 很有耐心, 顾客有问题都很有耐心地把问题解决好,以后还会再来!!

  路克

ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่ มีประสบการณ์งานแปลเอกสารและให้บริการงานแปลเอกสารมาแล้วในทุกสาขาธุรกิจ เช่น วิศวกรรม กฎหมาย สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี การเงิน การตลาด การจัดการ คอมพิวเตอร์ รัฐศาสตร์ แพทย์และการศึกษา นอกจากนี้เรายังให้บริการแปลเอกสารราชการต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หนังสือรับรองโสด สูติบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองสถานภาพ ใบรับรองสถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับชั้น ปริญญาบัตร จดหมายส่วนตัว จดหมายโต้ตอบทางธุรกิจและเอกสารการจดทะเบียนการค้า เรามีทีมงานที่มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในการแปลเอกสารในแต่ละสาขาธุรกิจโดยตรง ศูนย์แปลภาษานานาชาติเทลมีทรานสเลชั่น มีบริการประทับตรารับรองการแปลภาษาถูกต้องด้วยราคาที่ยุติธรรม สามารถให้บริการแปลเอกสารแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง เราขอรับรองว่าการแปลภาษาของเราละเอียดและครบถ้วนมีคุณภาพ

 

แปลภาษา บริการของเรา translate

นักแปลเอกสารของเราทำงานกันเป็นทีมเพื่อให้มั่นใจว่าเข้าใจเอกสารต้นฉบับได้ ถูกต้อง และร่วมกันขัดเกลางานแปลเพื่อให้ได้เนื้อความถูกต้องตรงกับต้นฉบับที่สุด ลูกค้าสามารถมั่นใจว่าได้รับการแปลโดยใช้ภาษาธรรมชาติซึ่งต่างจากการแปลโดย ใช้เครื่องหรือโปรแกรมแปลภาษา เราสามารถแปลเอกสารจากต้นฉบับทั้งที่อยู่ในรูปของกระดาษหรือไฟล์คอมพิวเตอร์ เช่น HTML, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint และ PDF หรือ InDesign

 

เราพร้อมให้บริการล่ามแปลภาษา เราขอรับประกันว่าบุคคลากรล่ามของของเราอยู่ในระดับมาตรฐานสากล มีศิลปะในการใช้ถ้อยคำที่ถูกต้อง ครบถ้วนทั้งเนื้อหาสาระ ความรู้สึกนึกคิดและวัฒนธรรมซึ่งแฝงเร้นอยู่ในถ้อยคำของภาษา บุคคลากรล่ามแปลภาษาของของเราเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ในด้านการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจในการทำงาน และเอาใจใส่กับรายละเอียดในการทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยแบ่งออกตามลักษณะของงานและความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น ล่ามฉับพลัน (Simultaneous interpreting), ล่ามต่อเนื่อง (Consecutive Interpreting), ล่ามติดตามตัว (Escort Interpreting), ล่ามกระซิบ (Whispering Interpreting), ล่ามทางการแพทย์ (Medical Interpreting) และล่ามประเภทอื่น ๆ

 

เราให้บริการทนายความผู้ทำคำรับรองลายมือชื่อและเอกสาร (Notarial Services Attorney) เพราะเอกสารบางชนิดต้องใช้การรับรองจากทนาย ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายกับเอกสารทางราชการที่เรียกว่าโนตารี่ พับลิค (Notary Public) ในต่างประเทศ การรับรองเอกสารในลักษณะนี้จะต้องดำเนินการโดยทนายความที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากสภาทนายความแห่งประเทศไทย เพื่อให้สามารถนำเอกสารดังกล่าวไปใช้ในต่างประเทศได้ โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการรับรองลายมือชื่อ รับรองบุคคล รับรองลายมือชื่อกรรมการบริษัท รับรองเอกสารบริษัทมหาชน และอื่น ๆ เป็นต้น